Zapraszamy na spotkanie online 24 kwietnia dot. ustawy o sygnalistach

na prośbę Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Lex S.A. zapraszamy na spotkanie ONLINE na temat ustawy o sygnalistach, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 11:00.

zapraszamy na spotkanie on line poświęcone ustawie o sygnalistach (dyrektywa PE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku, projekt ustawy stan na 06.03.2024) i konsekwencjach tego aktu prawnego dla firm. Zachęcam do udziału osoby na poziomie Właścicielskim lub Zarządczym – spotkanie dotyczy skutków tej regulacji dla Pracodawców i sposobów zabezpieczenia się przed negatywnymi jej konsekwencjami.

Dzięki Dyrektywie Sygnaliści (ale nie tylko oni) zyskują nadzwyczajną ochronę prawną i zawodową oraz korzyści, które sprawiają, że wielu pracowników, współpracowników, pracowników kontrahentów, będzie chciało taki status posiadać, również z uwagi na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia za działania odwetowe oraz ujawnienie tożsamości Sygnalisty. Omówione zostaną, brzemienne w skutkach dla pracodawcy, konsekwencje wybór przez Sygnalistów zgłoszenia zewnętrznego do organów państwa kosztem zgłoszeń wewnętrznych do Pracodawcy lub Podmiotu Zewnętrznego, w wymiarze: finansowym, karnym, wizerunkowym oraz organizacyjnym.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu ze względu na wpływ, jaki ustawa o sygnalistach będzie miała na zarządzanie ludźmi oraz ze względu na negatywne skutki finansowe dla firm – szczegóły poniżej.

 

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00 na platformie TEAMS.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThjOWFmNDktMmYyNS00Y2EzLTgyMTctMWNjMmJmYzA5YjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c40625-c9fc-4673-ac4b-2cae5305db77%22%2c%22Oid%22%3a%22a9dab58a-2236-4925-bb5b-dcc90df97f8a%22%7d

 

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SPOTKANIA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Radą Ministrów wydały niedawno oświadczenie, że rząd przyspiesza prace nad ustawą o sygnalistach (dyrektywa unijna 2018/1937 z dnia 23 października 2019 roku).

Zaktualizowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów – planowane jest szybkie procedowanie tej ustawy w Sejmie.

Poniżej kluczowe zmiany w stosunku do projektu z 12 stycznia 2024 roku i ich skutki dla pracodawców.

Najważniejsza zmiana dotyczy zastąpienia sformułowania dotyczącego wysokości odszkodowania dla sygnalisty. O ile w poprzedniej wersji była mowa o odszkodowaniu w pełnej wysokości, to teraz został określony minimalny poziom odszkodowania dla pojedynczego sygnalisty za działania odwetowe w wysokości 74.953,56 zł plus odsetki, plus ,,uzusowienie” tej kwoty i koszty zastępstwa procesowego razem minimum 145.000 złotych za działanie odwetowe wobec pojedynczego sygnalisty (przy 2-2,5 letnim procesie sądowym) plus zadośćuczynienie, którego ustawodawca nie określił kwotowo, podobnie jak wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania za ujawnienie tożsamości chronionych osób. Do tego dochodzą sankcje karne wynikające wprost z przepisów ustawy, a kary finansowe mają przecież mieć charakter odstraszający!

Druga zmiana to poszerzenie katalogu zagadnień. Oznacza to szerszy zakres dokonywanych zgłoszeń (możliwości stania się sygnalistą), więcej zgłoszeń, więcej potencjalnych roszczeń związanych z odszkodowaniem oraz zadośćuczynieniem dla sygnalistów i nie tylko dla nich, bo chronione są też osoby wspierające zgłoszenie, jak również osoby powiązane.

Zapewne mieli już Państwo styczność z dokumentami towarzyszącymi tej regulacji jak regulaminy, oświadczenia, zgody, procedury itp., ale z całą pewnością nie mieli Państwo okazji zapoznać się z wiedzą dotyczącą biznesowych skutków tej regulacji.

 

Po 240 spotkaniach z właścicielami i prezesami zarządów firm, dr Krzysztof Drożdż (prowadzący spotkanie) wie, że zagrożenia systemowe wynikające z tej dyrektywy są nieznane przedsiębiorcom, a przecież wpływają bezpośrednio na odpowiedzialność finansową, karną i wizerunek firmy. Zarządy firm nie dysponują raportami służb prawnych odnoszących się do tych zagrożeń, które występują na poszczególnych etapach tego wymagającego procesu.

Zarządzanie ludźmi pod rygorem ustawy o sygnalistach nie będzie takie jak dotychczas – będzie o wiele trudniejsze. Trzeba pamiętać, że sygnalistą jest nie tylko pracownik świadczący pracę, ale też były pracownik, stażysta, kontrahent, dostawca, kooperant, słowem każdy, kto ma zawodowy kontakt z Państwa firmą. Taka osoba może dokonać zgłoszenia kanałem wewnętrznym, czyli tym przygotowanym przez pracodawcę lub kanałem zewnętrznym, czyli bezpośrednio do takich organów kontroli jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura, Policja, UOKiK, Izba Skarbowa, RPO i innych. Sygnalista, który zgłosi do organów kontroli zauważoną nieprawidłowość w działaniu firmyszybko otrzymuje status sygnalisty i staje się ,,osobą nietykalną” w zakładzie pracy. Takiej osoby nie wolno zwolnić, pozbawić możliwości awansu, odsunąć od szkoleń zawodowych, nawet negatywnie oceniać wyników jej pracy. Nic dziwnego, że 92,3% badanych w Polsce pracowników zadeklarowało chęć bycia sygnalistą. Tak rozumiana ochrona pracownika – sygnalisty staje się obecnie bardzo poważnym wyzwaniem dla polskich pracodawców. To wyzwanie z jednej strony polega na nadzwyczajnej trudności zarządzania zbiorowością ludzi, którzy mają świadomość swojej nietykalności, a z drugiej strony na niedopuszczeniu do zbyt dużej liczby zgłoszeń kanałem zewnętrznym. Duża liczba takich zgłoszeń powoduje obowiązkowe kontrole w firmach, co z kolei będzie powodować paraliż decyzyjny, zwłaszcza na średnim szczeblu zarządzania.

Jeśli upowszechnią się zgłoszenia zewnętrzne wśród pracowników, bardzo trudno będzie odwrócić tę tendencję. Taki proces zajmie kilka lat pracy, czego dowodzą doświadczenia firm zachodnich, które wcześniej od nas wdrażały postanowienia tej dyrektywy.

W interesie pracodawcy jest to, aby sygnaliści dokonywali zgłoszeń kanałem wewnętrznym, a nie do państwowych organów kontroli. Zatem:

  • jak nie dopuścić do dominacji zgłoszeń zewnętrznych nad wewnętrznymi?
  • jak ochronić pracodawcę przed odstraszającymi karami finansowymi?
  • jak uchronić pracodawcę przed odpowiedzialnością karną oraz utratą dobrego wizerunku?
  • jak ochronić pracodawcę przed oskarżeniami o działania odwetowe na sygnalistach?
  • jak uchronić pracodawcę przed ujawnianiem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia?
  • jak uchronić pracodawcę przed negatywnymi skutkami procesów sądowych z sygnalistami?

Wziąwszy pod uwagę fakt, że pracownicy nie mają jeszcze możliwości zgłoszeń zewnętrznych, proszę rozstrzygnąć we własnych sumieniach, czy Państwa firma jest rzeczywiście przygotowana do wdrożenia tej dyrektywy?

W reakcji na wyżej opisane zagrożenia systemowe, Kancelaria Prawna Capital Lex S.A. w Warszawie, pod kierunkiem jej prezesa dr. Krzysztofa Drożdża – międzynarodowego eksperta w tej dziedzinie, stworzyła unikatowy program zabezpieczenia polskiego przedsiębiorcy i zaproponowała prekursorskie i innowacyjne rozwiązania na polskim rynku. Aż dwustu czterdziestu właścicieli i prezesów firm doceniło autorskie rozwiązania dr. Drożdża.

Jeszcze raz zapraszamy na spotkanie 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00.

Poniżej ponownie link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThjOWFmNDktMmYyNS00Y2EzLTgyMTctMWNjMmJmYzA5YjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c40625-c9fc-4673-ac4b-2cae5305db77%22%2c%22Oid%22%3a%22a9dab58a-2236-4925-bb5b-dcc90df97f8a%22%7d

Podobne wpisy